Našu činnosť je projektovo orientovaná, bez geografického ohraničenia. Pomáhame ľuďom počas celého roka.

Víziou OZ NÁDEJ NA POMOC je udržanie statusu silnej a stabilnej mládežníckej organizácie, ktorá poskytuje služby a produkty pre sociálne slabších. Sústredíme sa na rozvoj mládeže a detí v oblastiach rozvoja osobnosti, demokracie, historického vedomia o Slovensku i o zahraničí.

Naše občianske združenie pomáha sociálne slabším rodinám, menšinám a ľuďom so ZŤP formou vecných a finančných darov.

Svoje pôsobenie rozširujeme do všetkých okresov a krajov Slovenska, na celosvetovej i medzinárodnej úrovni. V našom záujme je vytvorenie početnej členskej základne aktívnych členov, ktorá sa orientuje na realizáciu projektov (služieb a produktov) zameraných na rozvoj detí a mládeže.

Cieľom občianskeho združenia NÁDEJ NA POMOC je získanie spoločenského uznania a povedomia v odbornej i laickej verejnosti pre kvalitu svojej činnosti. NÁDEJ NA POMOC si udržiava ekonomickú stabilitu s výkonným manažmentom.

Hlavné ciele

 • rozvoj osobnosti, najmä detí vychovávaných v detských domovoch a odchovancov detských domovov
 • pomáhať im pri integrácii do spoločnosti, pri hľadaní ubytovania
 • podpora rozvoja demokracie a historického vedomia
 • realizácia pomoci odchovancov z detských domovov do domu na polceste
 • sociálne centrum NÁDEJ Gbelce
 • finančné zbierky
 • kultúrne podujatia
 • pomoc pre sociálne slabšie rodiny, menšiny,  ľudí so ZŤP a ľudí bez domova
 •  spolupráca s inými občianskymi združeniami, nadáciami

Činnosť NÁDEJE NA POMOC je realizovaná najmä týmito základnými programami činnosti:

 • Program celoročných projektov pre deti z detského domova a odchovancov detského domova o  Program pobytových akcií v letných semestroch
 • Program benefičných podujatí
 • Program edičnej činnosti o  Propagácia pomoci sociálne slabším rodinám, menšinám, ľuďom so ZŤP a ľuďom  bez domova

NÁDEJ NA POMOC kladie pri svojich výchovných, vzdelávacích i voľnočasových projektoch dôraz najmä na interaktivitu, osobný zážitok, dotyk, aktívny – zdravý životný štýl, pohyb, pobyt v prírode, táborový život, kritické a tvorivé rozmýšlanie, samostatnosť, otvorenosť, zodpovednosť, toleranciu a konštruktívny prístup k riešeniu problémov. Súčasťou aktivít NÁDEJE NA POMOC je aj oboznamovanie sa s výtvarným umením, hudbou, remeslami, tradíciami, ľudovými zvykmi či históriou vlastného a iných národov.

Projekt Dajme im šancu pre mladých dospelich ktorý odchádzajú z detských domovov. Ďakujeme taktiež našim partnerom projektu CDR Holíč, CDR Skalica, CDR Kolíňany, CDR Topoľčany, ktorý sa podujali spolu s naším združením podať pomocnú ruku pri uplatnení sa v živote. Taktiež ďakujeme našim partnerom ktorý sa rozhodli pomôcť a tak uľahčiť cestu nového štartu života mladým dospelim. ĎAKUJEME